Regulamin sklepu internetowego PIEŚNI POLSKIE

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o

Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych

od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą

elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną

z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla

umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy PIEŚNI POLSKIE prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://piesnipolskie.pl.

Sprzedawca – Małgorzata Lesiewicz-Przybył, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

STUDIO MUZYKI MAŁGORZATA LESIEWICZ-PRZYBYŁ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6791969389, nr REGON 122547400, Nie Ma Nazw Ulic, Kokotów 547.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: Nie Ma Nazw Ulic, Kokotów 547

2. Adres e-mail: studmuz@gmail.com

3. Telefon: 601454526

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

urządzenie z dostępem do Internetu

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto email.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za

towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za

zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez

Kupującego.

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na

trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji

poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b. za pomocą karty płatniczej:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

c. za pośrednictwem platformy płatniczej:

Blue Media

eCard

dotpay

PayPal

PayU

Przelewy24

d. gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media, podmiotem

świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia

roboczego od złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie

zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.

Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 Dni robocze.

3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji

zamówienia po jego opłaceniu.

4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

a. Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych

6. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we

wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru

– w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;

b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia,

inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z

rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są

osobno;

c. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować

Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w

drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą

elektroniczną).

4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na

końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację

dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu

wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych

kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku

nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego

uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się

na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z

tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu

dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Nie Ma Nazw Ulic, Kokotów 547 niezwłocznie, a w każdym

razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o

odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar

przed upływem terminu 14 dni.

10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z

niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący

uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej

wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie

towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego

uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty

płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w

odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie

sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na

podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d. żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny

wskazany w § 2 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy,

Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres Nie Ma Nazw Ulic,

Kokotów 547.

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest

dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,

Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego

należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz

Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy

przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod

adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest

Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w

tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują

się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z

zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku

jest:

umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO),

ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,

dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy.

Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych

Kupującego;

c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową

zawartą przez Sklep;

d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze

szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu

danych z § 2 Regulaminu.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej

akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym

uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.

7. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy

o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca

uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

STUDIO MUZYKI MAŁGORZATA LESIEWICZ-PRZYBYŁ

Nie Ma Nazw Ulic, Kokotów 547

adres e-mail: studmuz@gmail.com

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie

treści cyfrowych w postaci(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................

Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Regulamin newslettera sklepu PIEŚNI POLSKIE

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Newsletter

§ 3 Reklamacje

§ 4 Dane osobowe

§ 5 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Sklep – sklep internetowy PIEŚNI POLSKIE prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://piesnipolskie.pl Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

Usługobiorca uprzywilejowany  – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Usługodawca - Małgorzata Lesiewicz-Przybył, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STUDIO MUZYKI MAŁGORZATA LESIEWICZ-PRZYBYŁ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6791969389, nr REGON 122547400, Nie Ma Nazw Ulic, Kokotów 547.

§ 2 Newsletter

1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres email.

6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: studmuz@gmail.com.

8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: studmuz@gmail.com.

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.

4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;

b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;

c. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: studmuz@gmail.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

Regulamin konta w sklepie PIEŚNI POLSKIE

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Regulamin - niniejszy regulamin Konta.

Sklep – sklep internetowy PIEŚNI POLSKIE prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://piesnipolskie.pl Sprzedawca - Małgorzata Lesiewicz-Przybył, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STUDIO MUZYKI MAŁGORZATA LESIEWICZ-PRZYBYŁ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6791969389, nr REGON 122547400, Nie Ma Nazw Ulic, Kokotów 547.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: Nie Ma Nazw Ulic, Kokotów 547

2. Adres e-mail: studmuz@gmail.com

3. Telefon: 601454526

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

aktywne konto e-mail

urządzenie z dostępem do Internetu

§ 4 KONTO

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: studmuz@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail studmuz@gmail.com.

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.

4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego

b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;

c. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są: a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

c. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu.

5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy studmuz@gmail.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie świadczeń jeżeli nastąpiło to w sposób nieumyślny, lub było spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i operatorów telekomunikacyjnych. Ograniczenie to obejmuje także odpowiedzialność za zakłócenia spowodowane oprogramowaniem, bądź atakiem wirusów komputerowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w działalności serwisu spowodowanych działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, na które Sprzedawca nie ma wpływu. Przerwa w udostępnianiu serwisu www.piesnipolskie.pl może być spowodowana również takimi czynnikami jak: naprawa, konserwacja bądź modyfikacja sprzętu lub oprogramowania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które zaczną obowiązywać od momentu ich wdrożenia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia nieumyślnie spowodowanych błędów i pomyłek w publikowanych informacjach.

Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub usunąć Klientowi dostęp do usług. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu.

PRAWA AUTORSKIE

UWAGA. Podkłady muzyczne oraz nuty będące w ofercie serwisu www.piesnipolskie.pl po nabyciu nie mogą być rozpowszechniane. Jakakolwiek odsprzedaż, wymiana lub inna forma rozpowszechniania (np. na płytach CD, lub w Internecie) naszych produkcji jest ZABRONIONA!!! Tego typu postępowanie będzie traktowane jako działanie na szkodę Producenta i będzie zgłaszane organom ścigania.

 

piesnipolskie.pl

Shop digital

studmuz@gmail.com

+48 601454526

Studio Muzyki

Małgorzata Lesiewicz-Przybył

Krzysztof Przybył   

 piesnipolskie.pl.

piesnipolskie.eu