Drogi Kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Studio Muzyki Małgorzata Lesiewicz-Przybył, Kokotów 547, 32-002, NIP 679-196-93-89, REGON 122547400

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: studmuz@gmail.com

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO),

a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • umowy lub działań podejmowanych na Twoje żądanie, zmierzających do jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - celem przetwarzania jest w tym przypadku zrealizowanie Twojego zamówienia na nasze usługi lub podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy;
 • ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - celem przetwarzania w tym przypadku jest wywiązanie się z ciążących na nas obowiązków prawnych;
 • Twojej zgody na prowadzenie przez nas marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - celem przetwarzania w tym przypadku jest marketing bezpośredni naszych usług;
 • naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na przetwarzaniu danych w celach:
 • odpowiedzi na Twoje zapytania lub zgłoszenia,
 • badania Twojej satysfakcji z naszych usług,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej umowy – w zakresie danych koniecznych do zrealizowania zamówienia na nasze usługi;
 • w przypadku pozostałych danych, ich podanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane:

Możliwość cofnięcia zgody:

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. […]. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

* decyzja Komisji Europejskiej 2000/518/WE w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii;

** zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

dokonywanych przez

Studio Muzyki Małgorzata Lesiewicz-Przybył

NIP: 679-196-93-89

, REGON: 122547400

(„ADO”)

 

e-mail: studmuz@gmail.com, nr tel.: 601454526

 

 

Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Kategorie przetwarzanych danych

Cel przetwarzania danych

Kategorie pozostałych odbiorców, którym dane są/będą ujawnione

Przekazanie danych

poza EOG(nazwa państwa i podmiotu)

Planowane terminy usunięcia kategorii przetwarzanych danych

 

 

 

 

 

 

Klienci sklepu internetowego

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, informacje o składanych zamówieniach i zawartych umowach

Udostępnienie sklepu-internetowego, realizacja zawartych umów

Dostawca platformy e-commerce

Dostawcy płatności i banki.

Firmy kurierskie, poczta, operatorzy logistyczni.

Organy administracji publicznej (np. urząd skarbowy).

Osoby współpracujące z ADO w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Biuro rachunkowe.

Nie dotyczy

W zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi później – dla zakresu, w którym dane są niezbędne:1) upływ terminy dochodzenia roszczeń przez strony, w szczególności rękojmi i gwarancji;2) Wygaśnięcie obowiązku prawnego (w szczególności związanego z rachunkowością)

Osoby, do których kierowane są działania marketingowe

Dane identyfikacyjne, adres e-mail, dane o preferencjach i upodobaniach zakupowych

Marketing

Dostawca platformy e-commerce

Osoby współpracujące z ADO w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Dostawcy rozwiązań do marketingu internetowego.

TAKFacebook Inc - USA

Google LLC – USA

W zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi później – dla zakresu, w którym dane są niezbędne:1) wniesienie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

2) cofnięcie zgody – w przypadku przetwarzania opartego o zgodę

3) upływ terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń

 

Kontrahenci i dostawcy

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane pracowników – osób występujących w imieniu kontrahentów

Prowadzenie działalności gospodarczej przez ADO z wykorzystaniem usług świadczonych przez kontrahentów i dostawców

Osoby współpracujące z ADO w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Biuro rachunkowe.

Organy administracji publicznej (np. urząd skarbowy).

Nie

W zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi później – dla zakresu, w którym dane są niezbędne:1) upływ terminy dochodzenia roszczeń przez strony, w szczególności rękojmi i gwarancji;2) Wygaśnięcie obowiązku prawnego (w szczególności związanego z rachunkowością)

Pracownicy, podwykonawcy, w tym kandydaci

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, przebieg zatrudnienia, dane wymagane przez ZUS i US, informacja o zdolności do pracy, informacje o chorobach (zwolnieniach lekarskich),

Prowadzenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu personelu

Osoby współpracujące z ADO w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Biuro rachunkowe.

Organy administracji publicznej (np. ZUS, urząd skarbowy).

Nie dotyczy

W zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi później – dla zakresu, w którym dane są niezbędne:1) upływ terminy dochodzenia roszczeń przez strony, w szczególności rękojmi i gwarancji;2) Wygaśnięcie obowiązku prawnego (w szczególności związanego z rachunkowością)

 

 

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa:

ADO stosuje środki bezpieczeństwa adekwatne do przetwarzanych danych osobowych, a także zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).

 

Wśród stosowanych przez ADO środków znajdują się:

 

Szczegółowy opis znajduje się w Polityce Ochrony Danych stosowanej przez ADO.

 • brak możliwości korzystania z naszych usług,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o naszych promocjach lub ofertach specjalnych;
 • nieuwzględnienie Twojej opinii dotyczącej naszych usług w pracach nad ich dalszym rozwojem,
 • brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie,
 • brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • w każdej chwili
  • przestanie obowiązywać zawarta między nami umowa lub
  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub
  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą przetwarzania lub
  • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był nasz prawnie uzasadniony interes lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
  • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
  • dostawca usługi hostingu *;
  • podmiot realizujący dostawę towarów;
  • dostawcy płatności, banki, instytucje finansowe;
  • podmiot zapewniający usługą poczty elektronicznej **;
  • organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane

  Certyfikat SSL;

  Niszczarka;

  Aktualne oprogramowanie antywirusowe;

  Drzwi zamykane na klucz – atestowane zamki;

  Hasła dostępowe;

  Szyfrowanie urządzeń przenośnych;

  Gaśnica;

  Zasilanie awaryjne (zasilacze UPS);

 

Szczegółowy opis znajduje się w Polityce Ochrony Danych stosowanej przez ADO.

piesnipolskie.pl

Shop digital

studmuz@gmail.com

+48 601454526

Studio Muzyki

Małgorzata Lesiewicz-Przybył

Krzysztof Przybył   

 piesnipolskie.pl.

piesnipolskie.eu